AIM - Assessment Intervention Moving on

AIM-verktøyene er opprinnelig utviklet av tverrfaglige fagpersoner assosiert til AIM-prosjektet fra tidlig 2000-tallet. Verktøyene er genuint basert på praksis og forskning på barn og ungdom som har SSA-relatert problematikk.

​Problematisk og skadelig seksuell atferd – forkortet PSA og SSA i Norge og HSB (Harmful Sexual Behaviour) i UK. Definisjonen gjelder seksuell atferd utøvd i direkte møter med andre og eller gjennom bruk av teknologi (for eksempel via internett og sosiale medier). Bekymringsfull seksuell atferd er ofte brukt som betegnelse for all udifferensiert seksuell atferd som vekker bekymring. I Norge har man valgt å bruke screeningverktøyet «Trafikklyset» (norsk versjon) sammen med en tilpasning av Hacketts definisjonskontinuum (2010) for å differensiere bekymringsfull seksuell atferd til:

  •  OK/sunn seksuell atferd 
  • Problematisk seksuell atferd 
  • Skadelig seksuell atferd (SSA).

Hvis du kun er på jakt etter info knyttet til konkrete AIM verktøy, scroll nedover til "Oversikt over aktuelle og oppdaterte AIM verktøy".

Ressursenheten V27/Betanien sykehus startet i 2015 et «non-profit partnership» med AIM-prosjektet i UK. I samarbeid med RVTS Vest startet man i 2016 opp en systematisk åpen kursrekke (Basis SSA, AIM2 utredning, AIM behandling (Utgave 2016) ) for tverrsektorielle/ og tverrfaglige fagpersoner/faginstanser i region vest. V27 oversatte da AIM2 Utredning (original 2009/rev. 2012) og AIM behandling for ungdom (original 2005/2006) med bistand fra RVTS Vest. Etter oppstarten i vest har også RVTS Midt, Nord, Sør og Øst koblet seg på. Fra 2017 har den systematiske kompetansedugnaden på SSA-feltet for barn/ungdom/deres familier i Norge, primært vært koordinert og forankret i tett samarbeid med «Nasjonalt (tverrsektoriell) kompetansenettverk om SSA» (som er koordinert av RVTS Midt v/ Oddfrid Skorpe Tennfjord). 

I 2019 ble det internasjonale samarbeidet med AIM-prosjektet i UK ytterligere formalisert gjennom en skriftlig norsk lisensavtale hvor V27/Betanien sykehus og RVTS Midt (som representerer RVTS-ene) er de norske avtalepartnerne. AIM-koordinator i Norge har tidligere vært Monica Jensen (V27), men grunnet permisjon fra 1.1.2022 må alle henvendelser videre rettes til teamleder i V27;  Eva Mørch. For RVTS-ene er det RVTS Midt v/ Oddfrid Skorpe Tennfjord som koordinerer.​

Avtalen gir V27/Betanien sykehus lisens på å få tilgang på, oversette og formidle nytt og oppdatert AIM-materiale fortløpende (non-profit). RVTS-ene har fått mulighet og mer selvstendig ansvar i å arrangere AIM-kurs, oppfølging av kursdeltakere regionalt og for opplæring/oppfølging av godkjente norske «AIM-instruktører» (kursholdere). AIM-kurs i Norge kan kun gjennomføres i regi av RVTS-ene og V27 i samarbeid med godkjente instruktører, eventuelt i samarbeid med forelesere fra AIM UK. 

AIM-verktøyene er fra tidlig 2000-tallet opprinnelig utviklet av tverrfaglige fagpersoner assosiert til AIM-prosjektet. Verktøyene er genuint basert på praksis og forskning på barn og ungdom som har SSA-relatert problematikk. De kunnskapsbaserte fagverktøyene er ment å skulle veilede fagpersoner/faginstanser på en strukturerende måte i deres arbeid med barn/ungdom/familier som har SSA-relaterte problem. Verdien; Trygghet for reelt og potensielt utsatte barn, har alltid stått fremst i AIM-prosjektets arbeide!

I 2020 er verktøyene i bruk «nationwide» i Storbritannia, New Zealand, Spania og Norge. Nåværende AIM-manager er Carol Carson som opererer fra Belfast/Nord-Irland.  

AIM prosjektet har siden oppstart vektlagt at fagverktøyene skal være kunnskapsbaserte og veiledende for fagpersoners arbeid i utredning, tilsyn, behandling og annen type oppfølging av barn/ungdom som er sterkt mistenkt for eller som har utøvd problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA). Alle AIM verktøy er utviklet med tanke på å kunne anvendes både bredt og spesifikt av forskjellige fagfolk på ulike arenaer med ulike oppgaver (i Norge for eksempel kommunalt barnevern, kommunal helse, barnehager/skoler, statens barnehus, konfliktråd, friomsorgen, familievern, Bufetat/institusjoner og sist, men ikke minst; spesialisthelsetjenesten (BUP, Habiliteringstjenesten)).    

AIM verktøyene er ikke perfekte, men de er både tilgjengelig, grundige og dokumentert anvendelige for å etablere en felles tverrfaglig forståelse og respons knyttet til barn/ungdom og deres pårørende i ulike settinger (jfr. forankret i praksis og i akademiske miljøer, kunnskapsbasert, holistisk, økologisk, utviklingsorientert, traumeinformert, styrkebasert, bredspektret). Blant annet har Nice Guidelines nr. 55/2016 og NKVTS rapport nr. 6/2016 og nr. 1/2017 beskrevet AIM-verktøyene som de mest lovende og anbefalte, men at det trengs videre evaluering og forskning. Det er knyttet pågående forskning/evaluering av blant annet det nye AIM3 utredningsverktøyet i UK, New Zealand og Norge. AIM miljøet i UK var også blant de første på tidlig 2000-tallet som fremmet forskning og betydning av fokus på styrker/resiliens, og ikke bare på statiske/dynamiske risiko/bekymringsfaktorer alene.

Oversikt over aktuelle og oppdaterte AIM verktøy: 

Tilgang og bruken av AIM verktøyene er kun tilgjengelig for fagfolk som har deltatt på AIM kurs kun i regi av RVTS-ene eller V27. Oversikt over AIM kurs som planlegges i Norge kan søkes via de ulike RVTS-enes hjemmesider; rvts.no eller seksuellatferd.no og eller ved direkte henvendelse til RVTS kontaktpersoner for fagområdet. 

«The checlists provide a framework for a quick initial analysis of the sexual behaviours of concern, particularly where initial information is limited and they are designed to support practitioners' own professional judgement re immediate decision making and actas a helpful filtering tool about whether further assessment is required and what immediateintervention is necessary. We are clear that not all sexual behaviours require an AIM Assessment.»

V27/Betanien og RVTS Midt er i oversettelsesprosess av disse sjekklistene og blir ferdigstilt iløpet av våren 2022. Bruken av AIM sjekklistenen må vurderes nærmere i Norge. 

Se norsk omslag her

Primær målgruppe: Ungdom 12-18 år med skadelig seksuell atferd

Utvikling og praktisk bruk av AIM3 Utredningsmodellen henger tett sammen med veilederne «AIM/NSPCC Technology Assisted-HSB Guidance» og «AIM Behandling». AIM3 er i tillegg utviklet for bruk i evaluering av endringer knyttet til SSA spesifikk behandling eller annen oppfølging.

AIM3 utrednings-bokens forord er skrevet av Pat Branigan, Leder av HSB fagområdet i NSPCC

AIM3 har 5 hovedområder:

  1. Seksuell atferd
  2. Ikke-seksuell atferd
  3. Utvikling
  4. Omgivelser/familie
  5. Selvregulering

Nytt fra tidligere AIM2 utredning er at AIM3 har disse fem hovedområdene, hver oppdelt i fem kunnskapsbaserte faktorer, som fagpersoner skal skåre grad av oppsummert bekymring på. AIM3 Resultatene blir oppsummert i en visuell profil av ungdommen/familiens behov og utfordringer. Profilen brukes i analyse, anbefalinger, formidling og evaluering av hvilke tilsyn/behandling/oppfølgingsbehov som bør iverksettes umiddelbart, men også hvilke tiltak som på litt lengre sikt må inn for å forebygge at ikke nye SSA hendelser oppstår og for å hjelpe ungdommen i retning prososialt og proseksuelt liv videre.

V27/Betanien har oversatt norsk versjon av AIM3 Utredningsmodellen jamfør lisensavtalen med AIM UK (Jensen & Mørch, september 2020). Oversettelsesarbeidet er hovedsakelig finansiert gjennom prosjektmidler knyttet til nasjonalt klinisk SSA nettverk i PHBU. Oversettelsen inkluderer også medfølgende AIM3 instruktørpakke, lysbilder, kompetansetest-kasus og skåringskjema (oversatt til norsk av Kleive, Skorpe Tennfjord, Draugedalen, Jensen, 2020).

AIM3 Utrednings-verktøyet erstatter tidligere AIM2 (overgangsperiode frem t.o.m. 31.12.2021). RVTS-ene og eventuelt V27/Betanien, vil fra høsten 2020 kunne arrangere kurs med godkjente instruktører. Begge AIM3 kursene inkluderer en kompetansetest (skåring av kasus) som er obligatorisk for dem som skal/vil bruke AIM3. Det er utdannet vel 20 godkjente AIM3 kursinstruktører i Norge. Det er knyttet PhD forskning til de norske AIM3 kursene.

Målgruppe 12-18 år

Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom AIM prosjektet i UK og NSPCC. Oversettelsen av veilederen ble ferdigstilt 2022. Den ble finansiert gjennom midler fra nasjonalt klinisk SSA nettverk/kompetanseprosjekt i PHBU 2018-2021. 

Dersom en ønsker bestille oversatt veileder til kurs eller lignende må dette gjøres via V27. ​Se  informasjon om veileder her. 

Målgruppe: Under 12 år, yngre barn under 7år og eldre barn 8-12 år.

AIM under 12 er bygget opp likt som AIM3 for ungdom, men faktorer/temapunkter er tilpasset aldersgruppen  (jfr. utviklingssensitivitet). Forord i denne AIM veilederen er skrevet av professor Simon Hackett, Durham University, UK.

V27/Betanien har i løpet av 2022 ferdigstilt oversettelse av veilederen. Den ble finansiert gjennom midler fra nasjonalt klinisk SSA nettverk/kompetanseprosjekt i PHBU 2018-2021. Dersom en ønsker bestille oversatt veileder til kurs eller lignende må dette gjøres via V27. Se informasjon om veileder her.

Se norsk omslag her

Målgruppe: 12-18 år

I denne oppdaterte AIM Behandlingsveilederen har forfatterne videreutviklet teoretisk rammeforståelse og terapeutisk materiale fra tidligere AIM/G-MAPs behandlings-veileder. Nytt i veilederen (2019) er f.eks. forskning/teorier om barnets utvikling, nyere kunnskap om traumer og hjerne, tilknytning og selvregulering som støtter AIM3-modellens vektlegging av stegvise milepæler og motstandsdyktighet, økologiske metoder som vektlegger multisystemisk endring og gjenopprettende prosesser.

Forordet i AIM Behandlings-boken er skrevet av Stuart Allardyce, direktør i Lucy Faithfull Foundation / «Stop it Now!»  i Skottland.

AIMs rammeverk for behandling er inndelt i fire faser:

AIM behandling - 4 faser.png

V27/Betanien Sykehus har oversatt norsk versjon jamfør lisensavtalen med AIM UK (Jensen, Mørch & Edvardsen, desember 2020). Oversettelsen inkluderer også medfølgende AIM Behandling instruktørpakke med kasus, lysbilder o.l. (norsk versjon: Kleive, Skorpe Tennfjord, Jensen, 2020). Oversettelsesarbeidet er primært finansiert gjennom prosjektmidler knyttet til nasjonalt klinisk SSA nettverk i PHBU. Det er rundt 15 godkjente AIM behandlings-instruktører i Norge. RVTS-ene (og eventuelt V27/Betanien) med godkjente AIM instruktører, kan arrangere AIM Behandlingskurs med denne nye veilederen fra vår/høst 2021. 

Dette materiale har blitt revidert og kom i ny utgave i 2020. På norsk kalles metoden ofte for gjenopprettende prosess og handler om forberedte møter mellom utøver og utsatt hvor dette er ønsket fra begge sider. 

I motsetning til tidligere utgivelser innen området gjenopprettende justis ("Restorative Justice") har Vinces siste utgivelse også fokus på arbeidsområder innenfor justisfeltet (kalles "Restorative Practice") som når problematisk og skadelig seksuell atferd forekommer mellom søsken og i nære relasjoner. 

V27 har opprettet en referansegruppe for å tilpasse dette materialet til norske forhold. Vi er også i gang med oversettelse som vil være ferdig trykket i løpet av våren 2022. 

Kontakt V27/Betanien Sykehus ved Eva Mørch:  når det gjelder AIM Restorative Practice​

Se for øvrig mer på AIM-prosjektets hjemmeside om aktuelle, nye og oppdaterte AIM-verktøy.

Kontaktpersoner for AIM i Norge

Generelle spørsmål om AIM bøker, kurs og lignende, Fra og med 1.1.2022 Kontakt V/27 v/AIM koordinator i Norge, Eva Mørch og/eller RVTS Midt v/koordinator Oddfrid Skorpe Tennfjord, eventuelt nærmeste RVTS.

Sist oppdatert 19.12.2023