Betanien ansatt har fått doktorgrad

Betanien er glade for å meddele at psykologspesialist Monica Jensen fra Sykehuset Betanien/DPS/BUP/V27 har fullført doktorgraden sin. Doktorgraden, gjort i samarbeid mellom sykehuset og Universitetet i Bergen, tar for seg barn (under 18 år) som viser bekymringsfull seksuell adferd. Målet er å hjelpe disse barna til å unngå atferd som kan skade dem selv eller andre.

Publisert 15.01.2024
En person med kort hår
Monica Jensen psykologspesialist

Monica Jensens doktorgradsarbeid er ikke bare et vitenskapelig bidrag, men også et skritt mot å utvikle norsk fagspråk på området, noe som vil være nyttig for profesjonelle som jobber med barn, ungdom, foreldre og samarbeidspartnere. Ved å bruke norsk språk og norskspråklige fagverktøy kan hjelpere føle seg tryggere i sitt arbeid med denne gruppen barn og familier.

Dette arbeidet er også en bekreftelse på behovet for mer forskningskunnskap om barn fra norsk kontekst, i stedet for å utelukkende basere oss på forskningsresultater fra andre land som USA og Storbritannia.

Om du ønsker å lese avhandlingen se her «Problematisk og skadelig seksuell atferd blant barn

En person som sitter på en benk
Illustrasjon: Barn

Internasjonal forskning viser at 30-50 prosent av alle registrerte seksuelle overgrep mot barn er utøvd av andre mindreårige. Disse handlingene kan forekomme både i fysiske møter og gjennom bruk av internett og teknologi. Gjennom årene har det vært mange tiltak for å hjelpe barn som utsettes for overgrep og de som utøver problematisk (PSA) og eller skadelig (SSA) seksuell atferd, for å fremme deres pro-sosiale og pro-seksuelle utvikling og fungering, samt for å redusere eller stoppe skadelig atferd.

Siden 2017 har sentrale myndigheter i Norge satt søkelys på å utvikle bedre basis- og spesialkompetanse på PSA og SSA, spesielt blant ansatte i spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Betanien Sykehus i Bergen har blitt valgt til å lede flere nasjonale prosjekter på vegne av Helsedirektoratet/Helse Vest, blant annet Trippelprosjetet SSA som Monica Jensen er prosjektleder for. Prosjektet har et budsjett på 5,3 millioner kroner og pågår fra april 2023 til juni 2026.

Målene for Trippelprosjektet inkluderer opprettelsen av en kunnskapsdatabase (digital) som skal bli lett tilgjengelig for klinikere i spesialisthelsetjenesten, evaluere klinisk SSA-praksis i PHBU og i habiliteringstjenesten for barn, samt vurdere etablering av et kvalitetsregister inne SSA i Norge. Her kan du lese mer om  Trippelprosjektet 

Monica Jensens engasjement og dedikasjon til dette prosjektet er med på å sette Betanien på kartet. Vår forpliktelse til å utvikle nye tjenester gjennom innovasjon, og bidra til en mer kunnskapsbasert fremtid er sentrale i våre verdier.

Hennes bidrag i tidligere og pågående nasjonale prosjektet, sammen med hennes doktorgradsarbeid, representerer et viktig steg i å forstå og adressere problematisk seksuell atferd blant barn. Hennes arbeid understreker viktigheten av empirisk forskning sammen med klinisk erfaring og brukerkunnskap for å bekjempe, redusere og forebygge vold og overgrep mot barn. Dette arbeidet er i tråd med alle barns rettigheter og gir barn muligheter for videre utvikling i en pro-sosial og pro-seksuell retning.

Et barn som sitter på en stol
Illustrasjon: Ensomhet

Vi gratulerer henne hjertelig med hennes prestasjoner og ser frem til å se hvordan hennes forskning og fagutviklingsarbeid vil bidra til å forme fremtidige praksiser.