Personvernombud

Personvernombudet informerer og gir råd til virksomheten og ansatte om hvilke forpliktelser og rettigheter de har etter personvernregelverket.

​I tillegg til å gi råd og informasjon, skal personvernombudet blant annet: 

 • Kontrollere virksomheten sin etterlevelse av personvernregelverket. 
 • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser.
 • Samarbeide med, og være kontaktpunkt for Datatilsynet.
 • Håndtere forespørsler fra, og bistå personer som er registrert i virksomheten. 
 • Bidra til å sikre at virksomheten alltid har oversikt over behandlingen av personopplysninger.

Organisering og ansvar

Etter avtale mellom de private ideelle sykehusene med langtidsavtale med i Helse Vest RHF, deler Stiftelsen Betanien Bergen, herunder Betanien sykehus, personvernombud med følgende virksomheter:

 • Haraldsplass Diakonale Stiftelse, herunder Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)
 • Solli DPS
 • Voss DPS
 • NKS Jæren DPS
 • Haugesund Revmatismesykehus

Personvernombudet opptrer som en uavhengig rådgiver og kan ikke instrueres av ledelsen eller andre i henhold til utføring av sine oppgaver.

Det er alltid virksomheten som er ansvarlig for å sikre at personopplysninger som behandles i virksomheten behandles innenfor rammene av gjeldende lover og regler.

Kontaktinformasjon

Ved forespørsel som gjelder innsyn, retting, sletting eller sperring av journal vises det til egne nettsider om pasientjournal. 

Personvernombud Espen Ellingsen Garmannslund kan kontaktes på:

 • Tlf. 40 21 52 88
 • E-post: personvernombudet@betaniensykehus.no 

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger pr. e-post.

Ansatte i virksomhetene anmodes om å bruke e-postadresse fra arbeidsgiver i kontakt med personvernombudet, ikke privat e-post.

Du kan også kontakte personvernombudet ved å sende post til følgende adresse: 


Betanien sykehus
Personvernombudet
Vestlundveien 23
5145 Fyllingsdalen

Sist oppdatert 01.06.2023