Pasient- og brukerperspektiv

For oss betyr pasient- og brukerperspektiv at vi skal være forberedt, du skal bli sett og hørt, behandlingen skal gjennomføres etter plan, og du skal være trygg på videre forløp når du drar.

Vi vet at mange pasienter ønsker å ta aktiv del i sin egen behandling, og at egeninnsats gir økt grad av ansvar og mestring. Som sykehus skal vi forstå hva som er viktig for deg som pasient ved å lytte til deg og dine pårørende. 

Dine erfaringer som pasient eller pårørende gir verdifulle innspill til arbeidet med å forbedre tjenestene. Systematisk bruk av tilbakemeldinger er derfor en naturlig del av hverdagen på alle avdelinger ved Betanien sykehus.

Fagområdene psykisk helse og spesialisert rusbehandling skal i årene fremover integreres bedre. Sammen med Helse Bergen og andre ideelle sykehus i regionen skal vi finne gode løsninger for å hjelpe deg som pasient på en bedre måte.

Overgangen fra barn og ungdom til voksen er sårbar og krever ekstra fokus. Vi vil tilrettelegge for gode forløp der overgangen skal bli så bra som mulig.

Sist oppdatert 05.05.2022