Trippelprosjektet SSA

Prosjektet har fått navnet trippelprosjektet SSA (skadelig seksuellatferd) da prosjektet er delt inn i tre relativt uavhengige oppdrag.

En person som står på et togspor

Kort om bakgrunnen for Trippelprosjektet:

Helse Vest (HVE) inngikk i 2017 en oppdragsavtale med Helsedirektoratet om kompetanseutvikling innen skadelig seksuell atferd (SSA). Oppdraget ble omsatt i et nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) som ble avsluttet i 2021. Betanien sykehus/DPS/BUP/V27 hadde ansvar for daglig prosjektoppfølging og har vært styrket økonomisk fra 2017 for å lede dette. Prosjektleder var Monica Jensen. Fra 2022 har V27-spesialteamet fått forlenget tillit med å koordinere det nasjonale klinikernettverket i BUP/PHBU videre.

Helsedirektoratet ba i 2020 Helse Vest på vegne av RHF’ ene utarbeide en tilsvarende plan for hvordan behandlingstilbudet til barn og unge (opptil 25 år) med SSA skal styrkes i habiliteringstjenesten nasjonalt. Habiliteringsavdelingen i Helse Fonna har her hatt ansvar for daglig prosjektoppfølging 2020-2023.

Siden 2017 har altså sentrale styringsmakter i Norge satset på å utvikle basis og spesialkompetanse på utredning og behandling av barn og unge som har utøvd problematisk eller skadelig seksuell atferd. Det ble i 2023 inngått en ny avtale mellom Helse Vest og Helsedirektoratet om å videreføre dette arbeidet i spesialisthelsetjenesten gjennom det såkalte ‘Trippelprosjektet SSA’. Betanien sykehus leder dette prosjektet på vegne av Helse Vest i perioden 2023 (april) – 2026 (juni). Budsjettramme er 5,3 millioner.

Kort om oppdraget

Trippelprosjektet SSA kalles prosjektet fordi det er delt inn i tre relativt uavhengige oppdrag:

- Utvikle digital PSA/SSA-kunnskapsbase for klinikerne i Norge (PHBU og eventuelt HAB)

- Evaluere klinisk PSA/SSA-praksis i HF-Norge (PHBU og HAB)

- Vurdere om (medisinsk) kvalitetsregister for PSA/SSA i spesialisthelsetjenesten er hensiktsmessig å etablere, eventuelt beskrive hvordan.

Styringsgruppen

Styringsgruppen er sammensatt av representanter fra alle de regionale helseforetakene (nord, midt, sør-øst, vest), Helsedirektoratet, regionale brukerutvalg og prosjektledelse ved Betanien sykehus (direktør, prosjektleder). Det er Helse Vest som leder styringsgruppen (prosjekteier).

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen er sammensatt av maks 4 representanter fra det nasjonale PHBU-nettverket (inkludert spesialteamet V27) og tilsvarende maks 4 representanter fra HAB-nettverket (inkludert tidl. prosjektledelse fra Hab i Helse Fonna). Prosjektleder leder prosjektgruppen.

Prosjektleder

Prosjektleder er psykologspesialist/ph.d. Monica Jensen (Betanien sykehus, stab). monica.jensen@betaniensykehus.no, mobil +47 48497298

 

Se Helse Vest sine prosjektsider for Trippelprosjektet SSA  

Sist oppdatert 15.01.2024