Mennesker i et oppstilt gruppebilde.

Nasjonalt klinisk SSA nettverk

Nasjonalt klinisk SSA nettverk/kompetanseprosjekt i PHBU har vært etablert og gjennomført i perioden 2018-2021. Målgruppe er pasienter med problematisk (PSA) og særlig skadelig seksuell atferd (SSA) hos barn og unge (0-17 år) og deres pårørende/familier. PSA/SSA inkluderer teknologi-assistert seksuell atferd («online») og atferd utført i direkte møter («offline»).

Ved prosjektslutt besto klinikernettverket av 24 klinikere/representanter​​ fra alle helseregioner i Norge. Daglig prosjektledelse og sekretariat har vært er lagt til Ressursenhet V27 ved Betanien Sykehus i Bergen. Prosjektleder har vært psykologspesialist Monica Jensen og prosjektassistent siste året har vært Ingrid Thoner Herud 

Styringsgruppen har bestått av: Hans Stenby (leder/Helse Vest Regionalt Helse Foretak med formell prosjektledelse), Anne Aasen (Helse Sør/Øst RHF), Sigrid Aas (Helse Midt RHF) og Frank Nohr (Helse Nord RHF). Det utarbeides egen sluttrapport fra Helse Vest/prosjektledelse til Hdir/HOD.

Prosjektperioden avsluttes 31.12.2021. Siste prosjektsamling ble gjennomført 23.-24.11 på Gardermoen med klinikernettverket, styringsgruppe, Hdir og Betanien ledelsen.

  • 11 Fellessamlinger i klinikernettverket (se oversikt her)
  • 28 lokale/regionale PHBU/HF-fagsamlinger med over 1800 deltakere. STOR takk til alle som har bidratt; klinikernettverket, lokal PHBU/HF-ledelse, RVTS-er, statlige barnehus m.fl. Alle PHBU/HF i Norge har deltatt på kompetanseaktiviteter med enten utvalgte og eller flest mulig PHBU klinikere (inkl. tre private/idelle institusjoner med PHBU-enheter). Alle lokale kompetansearrangement har vært ledelses-forankret. 
  • 17 Styringsgruppemøter
  • Andre faglige og administrative møter (se oversikt her)
  • Fagverktøy utviklet og eller utdelt til klinikernettverket eller til lokale PHBU/HF (se oversikt her)
  • Fagtekster/dokumenter ​til bruk for pasienter/pårørende/klinikere/ledere i PHBU er utarbeidet av prosjektledelse/klinikernettverket (f.eks nasjonale føringer på SSA arbeid i PHBU, forslag til ny SSA tekst til revidering av PHBU prioriteringsveileder, BUP standard for utredning/behandling, forslag på anamnesespørsmål) 
For mer om prosjektmål, oversikt over hva som er gjennomført i prosjektmål m.m se prosjektleders presentasjon fra siste prosjektsamling. 

Det er bestemt at det nasjonale SSA klinikernettverket i PHBU skal fortsette. Fremtidige deltakere er de som utgjør spisskompetanse på utredning/behandling av SSA lokalt/regionalt. Økonomi til ledelse fra V27/Betanien og midler til fortsatt kompetanseaktivitet i klinikernettverket er videre sikret. De regionale helseforetakene (RHF Nord, Midt, Sør-Øst, Vest) vil i nærmeste fremtid invitere alle lokale PHBU/Helseforetak til å melde inn både «gamle eller nye» klinikere/representanter til det nasjonale SSA klinikernettverket i PHBU f.o.m. 1.1.2022.

Det vil fortsatt være tett samarbeid og utveksling med det nasjonale kompetanseprosjektet i habiliteringstjenesten (koordinert av RHF Vest/Helse Fonna) og videre samarbeid med deltakere i nasjonalt (tverrsektorielt) kompetansenettverk som RVTS Midt koordinerer.

For eventuelle spørsmål ang. nasjonalt klinisk SSA nettverk i PHBU videre i 2022, kontakt V27s teamleder; Eva Marina Mørch​ ​​eller BUP/V27 leder Anne Kløve​


Sist oppdatert 04.02.2022